Publikációk / Papers

In press / Submitted / In preparation

Gocsál Ákos: Kellemes hang -- kellemetlen hang: különbségek a beszéd hangzásának megítélésében. (Pleasant voice -- unpleasant voice: Differences in vocal pleasantness judgments)  III. térZENEtér tanulmánykötet. PTE MK Zeneművészeti Intézet

Gocsál Ákos: Egyéni különbségek vizsgálata az emberi hangban (Researching individual differences in human voice). II. térZENEtér tanulmánykötet. PTE MK Zeneművészeti Intézet

 Szeteli Anna – Gocsál Ákos -- Alberti Gábor: A hát diskurzusjelölő prozódiai megvalósulásának vizsgálata felolvasásokban. ÁNyT

Gocsál Ákos: A beszélő hangja. (The Voice of the Speaker) (monográfia -- book)

Fejes Attila - Gocsál Ákos: Twins
2022


Gocsál Ákos: Beszédtípusok és artikulációs tempóik a korai hangos filmhíradókban. In Csárdás László, Bóna Judit (szerk.) Sokszínű beszédtudomány. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2022. 


Szeteli Anna – Gocsál Ákos –  Szente Gábor – Alberti Gábor: Differentiation of segmentally identical

Szeteli Anna  – Gocsál Ákos – Szente Gábor  – Alberti Gábor: Hát. In: Dóla, Mónika; Szabó, Veronika (szerk.) Mik ezek a kis izék? : MID-nap a diskurzusjelölőkről. (2022) pp. 12-29. 

Gocsál Ákos: Musicians’ and non-musicians’ voice-based impressions about the body size of speakers. International Web Conference. Horizons of Art 9/Horizonty umenia 9 (05.09.2022 – 09.09.2022). aculty of Music Arts at the Academy of Arts in Banska Bystrica, Slovakia 


2021

Gocsál Ákos: Egyéni jellemzők a beszéd hangzásában: kutatás és alkalmazások. (Individual vocal qualities: Research and applications) In: Csitei, Béla, Szépvölgyi Enikő (szerk.) A Pro Scientia Aranyérmesek XV. Konferenciája. Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület, Budapest. 56-67. 

Gocsál Ákos: A beszéd egyedi hangzásának szerepe a tanár-diák kapcsolatban: Kutatási irányok, fejlesztési lehetőségek In: Karlovitz János Tibor  (szerk.) Szakmódszertani és pedagógiai tanulmányok a világjárvány idején. Komárno: International Research Institute s.r.o., pp 325-332 (2021)2020

Gráczi Tekla Etelka  Gósy Mária – Krepsz Valéria  Markó Alexandra Huszár Anna  Damásdi Nóra  Gocsál Ákos: Az alapfrekvencia jellemzői az életkor és nem függvényében. (Fundamental frequency as a function of age and gender) In: Fóris, Ágota; Bölcskei, Andrea; Bóna, Judit; Gráczi, Tekla Etelka; Markó, Alexandra (szerk.) Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben : III. Fonetika
Budapest, Magyarország : Akadémiai Kiadó

Gocsál, Ákos: Musicians' and non-musicians' speaking fundamental frequency ranges in an oral reading task. In: Strenáčiková, Mária (ed.) Horizonty umenia 7. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie 01.10.2020 – 15.10.2020, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta
múzických umení. 2020. 71-79.


2019


Gósy, Mária – Gocsál Ákos: Temporal patterns of words with and without suffixes in spontaneous Hungarian.  Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 10(1). 53-70.

Gocsál Ákos: A tanár hangja, a tanuló hangja. (The teacher's voice and the student's voice) In: Hang – Élmény – Tanítás. Szerk.: Gocsál Ákos. PTE Művészeti Kar, Pécs. 2019. 81-90.

Gocsál Ákos: A hangos olvasás időviszonyainak vizsgálata különböző életkorú férfi beszélőknél. (Temporal structrure of read-out texts in male speakers of different ages) BESZÉDKUTATÁS 2019. 259-271.Gocsál Ákos – Marusenko, Svetlana – Galambosné Tiszberger Mónika: Listener differences in speaker age estimation. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY XIX. 1. 1-23

Szeteli Anna – Gocsál Ákos – Alberti Gábor: Szemafor hát! JELENTÉS ÉS NYELVHASZNÁLAT 6:33–65 (2019)

Gocsál, Ákos – Marusenko, Svetlana: The use of the Praat speech analyser software in teahching  waves and sound. PRACTICE AND THEORY IN SYSTEMS OF EDUCATION 14(3) 130-148.2018


Gocsál Ákos: A beszélő személy testmagasságának szubjektív becslése hangja alapján. (The subjective estimation of the speaker's height, based on his/her voice) In: Dombi, Judit; Farkas, Judit; Gúti, Erika (szerk.) Aszimmetrikus kommunikáció - aszimmetrikus viszonyok.
Bicske, Magyarország : SZAK Kiadó, (2018) 1136-1154.

Gocsál Ákos: Fonetikai olvasókönyv (szerk. Bóna Judit) ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY XVIII : 1 pp. 1-3.

Gocsál Ákos: Egyes testalkati paraméterek és a kitöltött szünetek formánsszerkezete közötti összefüggés vizsgálata férfi beszélőknél. (An analysis of the relationships between certain body parameters and the formant structure of filled pauses). BESZÉDKUTATÁS 26 pp. 63-84. Paper: 10.15775/Beszkut.2018.63-84 , 21 p. (2018)

Gocsál Ákos: A beszélő hangja a társas térben ( The voice of the speaker in the social space) In: Vas, Bence (szerk.) térZENEtér : Zene a társas térben tudományos konferencia Pécs, Magyarország : Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar, (2018) 113-125.

Gocsál, Ákos: Speaker age estimation by musicians and non-musicians. In: Gósy, Mária; Gráczi, Tekla Etelka (szerk.) Challenges in analysis and processing of spontaneous speech. Budapest, Magyarország : Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences (RIL HAS)185-205.
2017

Gocsál Ákos: Az artikulációs tempó és az átlagos alaphang szerepe a beszélő életkorának megbecslésében. (The role of articulation rate and mean fundamental frequency in speaker age estimationsBeszédkutatás 25. 151-167.
2016
Gocsál Ákos: Szintetizált a, e, és á hangok által keltett benyomások és életkorbecslések vizsgálata.  (Pleasantness and age judgments evoked by syhthesized Hungarian a, e and á vowels) Beszédkutatás 2016. 103-138.
2014
Gocsál Ákos: Az artikulációs tempó vizsgálata régi magyar filmekben. (Articulation rate in old Hungarian feature films) Beszédkutatás 2014. 144-154
2012
Gocsál Ákos: A beszéd alaphangmagasságának mérése spontán beszédből és izolált [ə]-hangokból, férfi és női beszélőknél. (Measurement of F0 in spontaneous speech and isolated [ə] sounds in male and female speakers) In: Beszédtudomány. Ed.: Markó Alexandra. MTA Nyelvtudományi Intézete – ELTE Bölcsészettudományi Kar. Bp. 2012. 316-331.
2009
Gocsál, Ákos: Female listeners' personality attributions to male speakers: the role of acoustic parameters of speech. Pollack Periodica: International Journal of Engineering and Information Sciences 4:(3) 2009. 155-165.

Gocsál Ákos - Huszár Ágnes: "Die etwas andere Stimme". Unterschiede in der Aussprache von Männern und Frauen In: Erika, Kegyes; Ágnes, Huszár (szerk.) Genderbilder aus Ungarn. Ergebnisse der ungarischen Genderforschung : Gefälligkeitsübersetzung: Gender images from Hungary. Results of gender research in Hungary Hamburg: Verlag Dr. Kovac, (2008) pp. 63-72.

2006
Gocsál Ákos - Huszár Ágnes: A spontán beszéd és a hangos olvasás időszerkezetének összehasonlítása férfi és női beszélők esetén. (A comparison of the temporal structure of spontaneous speech and reading in male and female speakers) Modern Nyelvoktatás 2006/3-4. 37-47. 


Gocsál Ákos: A diplofón hangképzés akusztikai fonetikai vizsgálata. In: A Pro Scientia Aranyérmesek Konferenciájának kiadványa. Pécs, 2006.
2003
Gocsál Ákos- Huszár Ágnes: Csábító hangok (Seducing voices). In: Beszédkutatás 2003. Ed..: Gósy Mária. MTA Nyelvtudományi Intézete, Bp. 2003. 9-18. 
2001
Gocsál Ákos: Gyorsabban beszélnek-e a nők, mint a férfiak? (Do women speak faster than men?) In: Beszédkutatás 2001. Ed.: Gósy Mária. MTA Nyelvtudományi Intézete, Bp. 2001. 61-72.
2000
Gocsál Ákos: A beszéd időviszonyai különböző életkorú személyeknél (Temporal structure of speech in speakers of different ages). In: Beszédkutatás 2000. Ed.: Gósy Mária. MTA Nyelvtudományi Intézete, Bp. 2000. 39-50.
1999
Gocsál Ákos: Egyéni különbségek a beszédtempó percepciójában (Individual differences in the perception of speech rate). In: Beszédkutatás '99. Ed.: Gósy Mária. MTA Nyelvtudományi Intézete, Bp. 1999. 19-29.
1998
Gocsál Ákos: Életkorbecslés a beszélő hangja alapján (Age estimation based on the speaker's voice). In: Beszédkutatás '98. Ed.: Gósy Mária. MTA Nyelvtudományi Intézete, Bp. 1998. 122-134.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése